Voorwaarden | Photoboothfactory

Algemene Voorwaarden Photobooth Factory


Photobooth Factory.
Contactgegevens:
Photobooth Factory Kempenstraat 17 3560 Lummen Adres maatschappelijke zetel: Kempenstraat 17 3560 Lummen Telefoon: 0032 0485406057 E-mail: info@photoboothfactory.be Ondernemingsnummer: BE0675.843.936 Photobooth Factory (Photo Booth) is een product van PhotoboothFactory (Kempenstraat 17 3560 Lummen). Photobooth Factory doet zijn best om eenuitstekende verhuurdienst te verlenen aan haar klanten. Wij waarderenhet vertrouwen dat u stelt in onze verhuurdienst en zetten alles in het werk om ten volle aan uw wensen te voldoen.

1.Algemene voorwaarden voor verhuur


1.1.Geldigheid van deze voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Photobooth Factory aangegane huurovereenkomsten. Voorwaarden van de wederpartij, hierna te noemen huurder, gelden niet, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een opdracht van de huurder geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden van de verhuurder.
1.2.Betalingsvoorwaarde
Betalingen dienen plaats te vinden 7 dagen na factuurdatum. (Bedrijven) Er word steeds een voorschot van 100 euro voldaan na het tekenen van het huurcontract. (Particulieren) Resterende bedrag dient volledig voldaan te zijn voor de aanvang van het event. (Particulieren)
1.3.Annulering van de huur
Bij annulering van de overeenkomst is de huurder het volgende aan Photobooth Factory verschuldigd: 1.3.1.Tot 7 dagen voor het evenement, 40% van het totale bedrag.
1.3.2.Bij annulering vanaf de 7e dag voor aanvang evenement tot en met dedag van het evenement het totale huurbedrag.

4. Installatie en afbouwen van de Photo Booth


4.1. Photobooth Factory zal op de afgesproken huurperiode arriveren op de afgesproken locatie tenzij anders overeengekomen is met de huurder.
4.2. De Photo Booth wordt enkel en alleen geleverd en geïnstalleerd door medewerkers van Photobooth Factory.
4.3. De huurder is verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van de locatie van de komst en aankomsttijd van Photobooth Factory.
4.4. De Photo Booth zal altijd meteen na afloop, aansluitend aan het einde van de afgesproken huurperiode worden afgebouwd, tenzij anders overeengekomen is met de huurder.
Wanneer Photobooth Factory later af dient te bouwen geldt hiervoor een toeslag, afhankelijk van de overeengekomen periode.
4.5. Eens de Photo Booth op een welbepaalde plaats is geïnstalleerd mag die niet meer verplaatst worden.
4.6 Indien de Photo Booth de volgende ochtend bij de All Night formule niet kan opgehaald worden zijn wij genoodzaakt deze op te halen ten laatste om 24u op de dag van het event.

5. Toegang op adres en locatie


5.1. Plaatsing en installatie van de Photo Booth is altijd op de begane grond, tenzij de Photo Booth met behulp van een lift naar een andere verdieping kan worden verplaatst.
Indien de ophaling niet kan op de volgende dag, zijn wij genoodzaakt deze ten laatste om 24u op ter halen.
De huurder is verantwoordelijk voor het checken van de juiste afmetingen van de lift.
Photobooth Factory is niet verantwoordelijk wanneer de Photo Booth niet op de gewenste locatie kan worden geplaatst als deze niet voldoet aan de installatie-eisen dewelke vooraf gecommuniceerd werden.
5.2. De Photo Booth dient altijd op een droge, beschutte plek te kunnen worden geïnstalleerd, de huurder is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer de Photo Booth niet beschut en/of droog geïnstalleerd kan worden op de locatie behoudt Photobooth Factory zich het recht de huurperiode niet in te laten gaan en zullen de kosten voor rekening van de huurder komen.

6. Huurperiode


6.1. De huurperiode gaat in op de afgesproken begintijd en zal eindigen wanneer de Photo Booth wordt opgehaald.
6.2. Wanneer er door toedoen van de huurder of locatie niet op de afgesproken begintijd kan worden gestart zal de huurperiode toch eindigen op de vooraf overeengekomen eindtijd.
6.3. Wanneer de huurder de huurperiode ten tijde van het evenement wil verlengen kan men hiervoor een medewerker van Photobooth Factory contacteren en indien akkoord gegeven door de medewerker daadwerkelijk verlengd worden.
1.6.4 Wanneer er tijdens de huurperiode minder afdrukken werden gemaakt dan het voorziene maximumaantal kunnen achteraf geen bijkomende afdrukken gevraagd worden om alsnog, het maximumaantal te bekomen.
1.6.5 Tijdens de huurtermijn is de huurder volledig aansprakelijk voor de Photo Booth. Hij draagt de volle verantwoordelijkheid voor alle risico’s die zich kunnen voordoen (brand, diefstal, eenvoudige verdwijning, beschadiging, ongeval, overmacht, …..). De daaruit voortvloeiende minwaarde of schade van de installatie is ten laste van de huurder en/of zijn verzekering. Bij geschillen is het Belgische recht van toepassing.
Enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt zijn bevoegd.

7. Overmacht


7.1. Photobooth Factory zal er alles aan doen om op de locatie aan te komen. Indien er zich omstandigheden voordoen buiten de macht van Photobooth Factory, waardoor de locatie niet bereikt kan worden (bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden of voertuig problemen), zal Photobooth Factory de huurder en/ of locatie hier zo spoedig mogelijk over inlichten. Wanneer Photobooth Factory de locatie niet kan bereiken door één van de bovenstaande redenen, volgt een volledige teruggave van het huurbedrag.
7.2. Wanneer Photobooth Factory niet op de afgesproken tijd arriveert door omstandigheden als vertraging door file of voertuig problemen zal Photobooth Factory de overeengekomen eindtijd aanpassen om toch aan de afgesproken periode te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de vertraagde tijd door Photobooth Factory gecompenseerd worden in verhouding tot het aantal gehuurde uren.
1.7.3 Photobooth Factory kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen of tekortkomingen in het uitvoeren van dit contract die buiten de wil van het bedrijf zelf is.

8. Beëindiging van de huur

8.1. Photobooth Factory behoudt zich het recht de huurperiode van de Photo Booth voortijdig te beëindigen wanneer;
- Er zich dreigend gedrag voordoet tegen één of meer medewerkers van Photobooth Factory of er zich een dreigende of onveilige situatie voordoet op het evenement of de locatie.
- Er misbruik gemaakt wordt van de Photo Booth of andere materialen die toebehoren aan Photobooth Factory door aanwezigen op de locatie.
- Er materiaal van Photobooth Factory wordt beschadigd of beschadigd dreigt te worden door toedoen van de huurder, gasten van de huurder of andere aanwezigen op de locatie op het evenement.
8.2. Indien er door Photobooth Factory wordt overgegaan tot vroegtijdige beëindiging van de huur door één van de bovenstaande redenen of gebeurtenissen, zal het volledige factuurbedrag gewoon moeten worden voldaan door de huurder en zal Photobooth Factory de resterende huurperiode niet compenseren.
Photobooth Factory zal er alles aan doen om samen met de huurder en/ of locatie het voorval op te lossen voordat wordt overgegaan tot beëindigen van de huur.

9. Schade


Bij elke vorm van schade aan de Photo Booth of ander materiaal van Photobooth Factory, aangebracht door de huurder, gasten van de huurder of andere aanwezigen op de locatie of het evenement (met uitzondering van medewerkers van Photobooth Factory) is de huurder verantwoordelijk en volledig aansprakelijk. Het volledige schadebedrag zal dan in zijn geheel verhaald worden op de huurder.
De klant is verantwoordelijk voor enig verlies van of schade aan attributen (props) van Photobooth Factory veroorzaakt door de klant, hun werknemers of hun gasten.

10. Technische problemen


1. Bij volgende situaties garanderen wij geen verdere werking van de Photo Booth:
- Wanneer iemand vrijwillig of onvrijwillig de stekker uit het stopcontact haalt - Wanneer iemand de Photo Booth probeert te verplaatsen of te openen.
2. Bij eventuele problemen/pannes/incorrect functioneren/vragen/ opmerkingen/… kunt u ons tijdens de huurperiode tot max 24u bereiken op het, bezorgde telefoonnummer.
Tot 24 uur 's nachts komen we ter plaatse om het probleem op te lossen, daarna bieden we geen on-site support meer.
Telefonische assistentie max tot 24u.
3. De Photo Booth slaat steeds de fotostrookjes op.
Zelfs als het printpapier op is of als de printer uit staat.
Wij kunnen de gemiste fotostrookjes achteraf digitaal aanleveren.
4. Mocht de Photo Booth niet correct functioneren waarbij wij het probleem niet opgelost krijgen, dan kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor de impact op het verdere verloop van het feest.

2.Algemene voorwaarden voor gebruik website

1. Intellectuele eigendomsrechten De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Photobooth Factory of rechthoudende derden.
2. Beperking van aansprakelijkheid De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Photobooth Factory levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Photobooth Factory de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Photobooth Factory kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kunt u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.
Photobooth Factory geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Photobooth Factory kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Photobooth Factory verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

3. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.


Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

4. Privacybeleid


Photobooth Factory hecht belang aan uw privacy.
Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van Photobooth Factory (bv ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, …). De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing.
Daartoe zal hij zich richten tot Photobooth Factory, Kempenstraat 17 3560 Lummen of via info@photoboothfactory.be
Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermelden aan wie).
Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Photobooth Factory, Kempenstraat 17 3560 Lummen of via info@photoboothfactory.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Photobooth Factory kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet- persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze- website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.