Algemene Voorwaarden

Photobooth Factory.

Contactgegevens:

Photobooth Factory

Heidebloemstraat 1-1

2260 Westerlo

Adres maatschappelijke

zetel:

Photobooth Factory

Heidebloemstraat 1-1

2260 Westerlo

Telefoon: 0032 0485406057

E-mail:

info@photoboothfactory.be

Ondernemingsnummer:

BE0675.843.936

 

Photobooth Factory (Photo Booth) is een product van Photobooth Factory

(Heidebloemstraat 1-1 2260 Westerlo). Photobooth Factory doet zijn best

om een uitstekende verhuurdienst te verlenen aan haar klanten. Wij

waarderen het vertrouwen dat u stelt in onze verhuurdienst en zetten alles in

het werk om ten volle aan uw wensen te voldoen.

1.Algemene voorwaarden voor verhuur

1.1.Geldigheid van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Photobooth Factory

aangegane huurovereenkomsten. Voorwaarden van de wederpartij, hierna

te noemen huurder, gelden niet, tenzij schriftelijk anders is

overeengekomen. Een opdracht van de huurder geldt als acceptatie van

deze algemene voorwaarden van de verhuurder.

1.2.Betalingsvoorwaarden

Betalingen dienen plaats te

vinden 7 dagen na

factuurdatum. (Bedrijven)

Er word steeds een voorschot van 100 euro voldaan na het tekenen van het

huurcontract. (Particulieren)

Resterende bedrag dient volledig voldaan te zijn voor de aanvang van het

event. (Particulieren)

1.3.Annulering van de huur

Bij annulering van de overeenkomst is de huurder het volgende aan

Photobooth Factory verschuldigd:

1.3.1.Tot 7 dagen voor het evenement, 40% van het totale bedrag.

1.3.2.Bij annulering vanaf de 7e dag voor aanvang evenement tot en met de dag van het evenement het totale huurbedrag.

4. Installatie en afbouwen van de PhotoBooth

4.1. Photobooth Factory zal ongeveer één uur voor de afgesproken

huurperiode arriveren op de afgesproken locatie tenzij anders

overeengekomen is met de huurder.

4.2. De Photo Booth wordt enkel en alleen geleverd en geïnstalleerd door

medewerkers van Photobooth Factory.

4.3. De huurder is verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van de

locatie van de komst en aankomsttijd van Photobooth Factory.

4.4. Indien nodig verwacht Photobooth Factory assistentie van de huurder

of locatie bij de installatie van de Photo Booth.

4.5. De Photo Booth zal altijd meteen na afloop, aansluitend aan het einde

van de afgesproken huurperiode worden afgebouwd, tenzij anders

overeengekomen is met de huurder. Wanneer Photobooth Factory

later af dient te bouwen geldt hiervoor een toeslag, afhankelijk van de

overeengekomen periode.

4.6. Eens de Photo Booth op een welbepaalde plaats is geïnstalleerd mag

die niet meer verplaatst worden.

5. Toegang op adres en locatie

5.1. Plaatsing en installatie van de Photo Booth is altijd op de begane

grond, tenzij de Photo Booth met behulp van een lift naar een

andere verdieping kan worden verplaatst. De huurder is

verantwoordelijk voor het checken van de juiste afmetingen van de

lift.Photobooth Factory is niet verantwoordelijk wanneer de Photo

Booth niet op de gewenste locatie kan worden geplaatst als deze

niet voldoet aan de installatie-eisen dewelke vooraf

gecommuniceerd werden.

5.2. De Photo Booth dient altijd op een droge, beschutte plek te kunnen

worden geïnstalleerd, de huurder is hiervoor verantwoordelijk.

Wanneer de Photo Booth niet beschut en/of droog geïnstalleerd kan

worden op de locatie behoudt Photobooth Factory zich het recht de

huurperiode niet in te laten gaan en zullen de kosten voor rekening van

de huurder komen.

6. Huurperiode

6.1. De huurperiode gaat in op de afgesproken begintijd en zal eindigen

wanneer de Photo Booth wordt opgehaald.

6.2. Wanneer er door toedoen van de huurder of locatie niet op de

afgesproken begintijd kan worden gestart zal de huurperiode toch

eindigen op de vooraf overeengekomen eindtijd.

6.3. Wanneer de huurder de huurperiode ten tijde van het evenement wil

verlengen kan men hiervoor een medewerker van Photobooth Factory

contacteren en indien akkoord gegeven door de medewerker

daadwerkelijk verlengd worden.

1.6.4 Wanneer er tijdens de

huurperiode minder

afdrukken werden gemaakt

dan het voorziene

maximumaantal kunnen

achteraf geen bijkomende

afdrukken gevraagd worden

om alsnog, het

maximumaantal te

bekomen.

1.6.5 Tijdens de huurtermijn is de huurder aansprakelijk voor de Photo Booth.

Hij draagt de volle verantwoordelijkheid voor alle risico’s die zich kunnen

voordoen (brand, diefstal, eenvoudige verdwijning, beschadiging, ongeval,

overmacht, …..). De daaruit voortvloeiende minwaarde of schade van de

installatie is ten laste van de huurder en/of zijn verzekering. Bij geschillen is

het Belgische recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van het

arrondissement Antwerpen zijn bevoegd.

7. Overmacht

7.1. Photobooth Factory zal er alles aan doen om op de locatie aan te

komen. Indien er zich omstandigheden voordoen buiten de macht van

Photobooth Factory, waardoor de locatie niet bereikt kan worden

(bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden of voertuig problemen),

zal Photobooth Factory de huurder en/ of locatie hier zo spoedig

mogelijk over inlichten. Wanneer Photobooth Factory de locatie niet kan

bereiken door één van de bovenstaande redenen, volgt een volledige

teruggave van het huurbedrag.

7.2. Wanneer Photobooth Factory niet op de afgesproken tijd arriveert door

omstandigheden als vertraging door file of voertuig problemen zal

Photobooth Factory de overeengekomen eindtijd aanpassen om toch

aan de afgesproken periode te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal

de vertraagde tijd door Photobooth Factory gecompenseerd worden in

verhouding tot het aantal gehuurde uren.

1.7.3 Photobooth Factory kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor

eventuele vertragingen of tekortkomingen in het uitvoeren van dit contract

die buiten de wil van het bedrijf zelf is.

8. Beëindiging van de huur

8.1. Photobooth Factory behoudt zich het recht de huurperiode van de

Photo Booth voortijdig te beëindigen wanneer;

– Er zich dreigend gedrag voordoet tegen één of meer medewerkers van

Photobooth Factory of er zich een dreigende of onveilige situatie

voordoet op het evenement of de locatie.

– Er misbruik gemaakt wordt van de Photo Booth of andere materialen die

toebehoren aan Photobooth Factory door aanwezigen op de locatie.

– Er materiaal van Photobooth Factory wordt beschadigd of beschadigd

dreigt te worden door toedoen van de huurder, gasten van de huurder

of andere aanwezigen op de locatie op het evenement.

8.2. Indien er door Photobooth Factory wordt overgegaan tot vroegtijdige

beëindiging van de huur door één van de bovenstaande redenen of

gebeurtenissen, zal het volledige factuurbedrag gewoon moeten

worden voldaan door de huurder en zal Photobooth Factory de

resterende huurperiode niet compenseren.

Photobooth Factory zal er alles aan doen om samen met de huurder en/of

locatie het voorval op te lossen voordat wordt overgegaan tot beëindigen

van de huur.

9. Schade

Bij elke vorm van schade aan de Photo Booth of ander materiaal van

Photobooth Factory, aangebracht door de huurder, gasten van de huurder of

andere aanwezigen op de locatie of het evenement (met uitzondering van

medewerkers van Photobooth Factory) is de huurder verantwoordelijk en

volledig aansprakelijk. Het volledige schadebedrag zal dan in zijn geheel

verhaald worden op de huurder.

De klant is verantwoordelijk voor enig verlies van of schade aan attributen

(props) van Photobooth Factory veroorzaakt door de klant, hun werknemers of

hun gasten.

10. Technische problemen

1. Bij volgende situaties garanderen wij geen verdere werking van de Photo Booth:

– Wanneer iemand vrijwillig of onvrijwillig de stekker uit het stopcontact haalt

– Wanneer iemand de Photo Booth probeert te verplaatsen of te openen

2. Bij eventuele problemen/pannes/incorrect functioneren/vragen/

opmerkingen/… kunt u ons tijdens de huurperiode bereiken op het,

bezorgde telefoonnummer. Tot 24 uur ‘s nachts komen we ter plaatse

om het probleem op te lossen, daarna bieden we geen on-site support

meer, wel nog telefonische assistentie.

3. De Photo Booth slaat steeds de foto’s op. Zelfs als het

printpapier op is of als de printer uit staat. Wij kunnen de

gemiste foto’s achteraf digitaal aanleveren.

4. Mocht de Photo Booth niet correct functioneren waarbij wij het

probleem niet opgelost krijgen, dan kunnen wij niet aansprakelijk

gesteld worden voor de impact op het verdere verloop van het

feest.

2.Algemene voorwaarden voor gebruik website

1. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen,

data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door

intellectuele rechten en behoren toe aan Photobooth Factory of

rechthoudende derden.

2. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet

aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet

als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden

beschouwd.

Photobooth Factory levert grote inspanningen opdat de ter beschikking

gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn.

Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter

beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie

onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site

niet beschikbaar zou zijn, zal Photobooth Factory de grootst mogelijke

inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Photobooth Factory kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor

rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de

informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter

beschikking wordt gesteld, kunt u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder

aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Photobooth Factory geeft geen garanties voor de goede werking van de

website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor

een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of

voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou

voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Photobooth Factory kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of

indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor

schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere,

inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder

beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van

programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur,

programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of

daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze

websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete

goedkeuring van de inhoud ervan.

Photobooth Factory verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft

over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in

geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de

kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik

ervan.

3. Toepasselijk recht en bevoegde

rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil

zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

4. Privacybeleid

Photobooth Factory hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste

informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens

moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke

informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het

kader van Photobooth Factory (bv ons klantenbeheer, om u op de hoogte te

houden van onze activiteiten, …). De gebruiker kan zich, kosteloos en op

verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct

marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Photobooth Factory, Kempenstraat

17 3560 Lummen of via info@photoboothfactory.be Uw persoonsgegevens

worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermelden aan

wie).

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de

gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn

persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via

een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Photobooth

Factory, Heidebloemstraat  1-1 2260 Westerlo of via info@photoboothfactory.be,

gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien

nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of

niet pertinent zouden zijn.

Photobooth Factory kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen

van niet- persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het

besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs

waar u naar onze- website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit

maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de

gebruikers.

%d bloggers liken dit: